NL
NL

Gebruiksvoorwaarden Lycaeus' data


Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Lycaeus Juridisch Woordenboek en de databanken van Lycaeus.

© 2001-2018 Lycaeus BV - Alle rechten voorbehouden

Intellectuele Eigendom

Al onze domeinnamen, websites (waaronder www.jurischwoordenboek.nl, www.juridischwoordenboek.be, www.lawdictionary.eu), programmatuur, teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande, expliciete schriftelijke toestemming.

Het opvragen en bekijken van Lycaeus' data en het maken van prints voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan binnen de grenzen van de Nederlandse wet- en regelgeving. In alle overige gevallen is een expliciete licentie vereist, waaraan voorwaarden zijn verbonden.

Het omzeilen of hacken van ons beveiligings-, inbel- of abonnementsysteem, waardoor al dan niet tijdelijk vrije toegang kan worden verkregen tot Lycaeus' data is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van Lycaeus' data levert een inbreuk op op onze intellectuele eigendomsrechten en kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd!


Beëindiging van Diensten

Lycaeus' data kunnen op ieder door ons gewenst moment worden veranderd of beëindigd.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde IP-adressen te weren, als is gebleken dat van daaruit inbreuken op onze rechten zijn of dreigen te worden gepleegd, pogingen daartoe zijn ondernomen en/of oneigenlijk gebruik is gemaakt van onze systemen. Met het oog daarop bewaken wij de toegang tot onze websites. Dit, onverlet onze overige rechten tot vervolging zoals hiervoor gemeld.


Koppelingen naar Websites van derden

Lycaeus' data bevatten koppelingen naar andere websites. Dit b