NL
NL
Gebruiksvoorwaarden Lycaeus' data

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Lycaeus online woordenboeken en de databanken van Lycaeus.

© 2001-2018 Lycaeus University - Alle rechten voorbehouden

Intellectuele Eigendom

Al onze domeinnamen, websites (waaronder - maar niet beperkt tot - www.jurischwoordenboek.nl, www.juridischwoordenboek.be, www.economischwoordenboek.nl, www.lawdictionary.eu etc.), programmatuur, teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande, expliciete schriftelijke toestemming.

Het opvragen en bekijken van Lycaeus' data en het maken van prints voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan binnen de grenzen van de Nederlandse wet- en regelgeving. In alle overige gevallen is een expliciete licentie vereist, waaraan voorwaarden zijn verbonden.

Het omzeilen of hacken van ons beveiligings-, inbel- of abonnementsysteem, waardoor al dan niet tijdelijk vrije toegang kan worden verkregen tot Lycaeus' data is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van Lycaeus' data levert een inbreuk op op onze intellectuele eigendomsrechten en kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd!

Beëindiging van Diensten

Lycaeus' data kunnen op ieder door ons gewenst moment worden veranderd of beëindigd.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde IP-adressen te weren, als is gebleken dat van daaruit inbreuken op onze rechten zijn of dreigen te worden gepleegd, pogingen daartoe zijn ondernomen en/of oneigenlijk gebruik is gemaakt van onze systemen. Met het oog daarop bewaken wij de toegang tot onze websites. Dit, onverlet onze overige rechten tot vervolging zoals hiervoor gemeld.

Koppelingen naar Websites van derden

Lycaeus' data bevatten koppelingen naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud van die websites omarmen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, bekrachtigen niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van die websites. Wij verschaffen die koppelingen slechts in het kader van onze dienstverlening.

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacy verklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die websites gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzieningen te treffen om te verzekeren dat datgene dat u voor uw eigen gebruik aanwendt virusvrij is en vrij is van andere zaken die schadelijk (kunnen) zijn.

Submissions

Behoudens persoongegevens wordt alle aan ons verzonden commentaar, feedback, informatie of materiaal in de breedste zin van het woord (hierna: submissions) als niet-confidentieel beschouwd. Zie in dat verband onze Privacy Verklaring Lycaeus.

Wij verkrijgen vrij van kosten de wereldwijde en eeuwigdurende rechten alsmede titel en opbrengsten van uw submissions en zijn vrij om die geanonimiseerd en onbeperkt voor welk doel dan ook te gebruiken of aan te passen (verwijdering daartoe begrepen). U bent en blijft verantwoordelijk voor uw submissions, inclusief legaliteit, betrouwbaarheid, originaliteit en respectering van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Disclaimer

Lycaeus' data worden verschaft AS IS. Ze zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. Wij garanderen geen bepaalde geschiktheid, volledigheid of nauwkeurigheid van Lycaeus' data of een website waarnaar wij linken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een bepaald gebruik of aansprakelijkheid voor schade wegens het gebruik, het aanpassen, kopiëren, verspreiden of downloaden etc. van Lycaeus' data of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken.

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het verlies van handelszaken, omzet, winst, gebruik, data of ander economisch voordeel. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en back-up van uw (computer)data en/of voorwerpen die in verband met onze diensten worden gebruikt. U zult daarom geen vordering tegen ons of onze licentiehouders instellen voor het verlies van data, onjuiste output, werkvertraging(en) of verlies van omzet en/of winst ten gevolge van het gebruik van Lycaeus' data.

Vrijwaring

In ruil voor uw aanvaarding van de voordelen die door Lycaeus' data aan u worden verschaft , stemt u ermee in om Lycaeus BV, haar directie, medewerkers, vertegenwoordigers en partners te beschermen tegen en te vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief - en zonder beperking - redelijke kosten voor rechtsbijstand (advocaten, juristen en deurwaarders) en accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van Lycaeus' data, uw inbreuk op deze voorwaarden of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden.
LIC.231959Q101


Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"