Hoge Raad (HR) (1 gevonden)

Dutch Hoge Raad (HR) English Dutch Supreme Court

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - hoogste Nederlandse rechtscollege dat zich buigt over zaken m.b.t. het burgerlijk recht en het strafrecht. Bij de ~ is inzet van het geding de in eerdere instantie gewezen beslissing, waarbij niet getoetst wordt of de vaststelling van de feiten door de lagere instantie juist is gebeurd, maar slechts beoordeeld wordt of lagere rechters het recht goed hebben toegepast.


hierarchische verhouding hoger Europees Hof van Justitie (EHvJ) / (oneigen.) Europese Hof van Justitie

tegenstelling scheidsgerecht

nadere verklaring Raad van State (RvS)

hierarchische verhouding hoger Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Artikel 72 wet RO:

1. De Hoge Raad bestaat uit een president, ten hoogste zeven vice-presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone dienst.
2. De raadsheren in buitengewone dienst verrichten, als raadsheer, werkzaamheden voorzover zij daartoe door de president worden opgeroepen.
3. Bij de Hoge Raad wordt een griffier benoemd.
4. Bij de Hoge Raad kunnen gerechtsauditeurs worden benoemd.
5. Voor de toepassing van het eerste lid worden de president van, de vice-presidenten van en de raadsheren in de Hoge Raad aan wie buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging is verleend, voor de duur van dat verlof en gedurende ten hoogste een jaar daarna buiten beschouwing gelaten.
6. Voor de toepassing van het eerste lid worden rechterlijke ambtenaren die zijn aangesteld voor het vervullen van een gedeeltelijke werktijd, geteld overeenkomstig de breuk die hun werktijd aangeeft.


Artikel 17 Rv:

1Bij de Hoge Raad worden zaken, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen, behandeld en beslist door vijf leden van de meervoudige kamer.
2De voorzitter van de meervoudige kamer kan bepalen dat een zaak die daarvoor naar zijn oordeel geschikt is, wordt behandeld en beslist door drie leden van die kamer. Indien de zaak naar het oordeel van een van deze leden ongeschikt is voor behandeling en beslissing door drie leden, wordt de behandeling voortgezet door vijf leden.
3De leden kunnen bepalen dat de behandeling geheel of gedeeltelijk zal geschieden door een uit hun midden aangewezen raadsheer-commissaris. De raadsheer-commissaris oefent daarbij de bevoegdheden uit, aan de Hoge Raad toegekend.

Deel deze pagina met: