ambtshalve toevoeging / ambtshalve toevoegen / ambtshalve toegevoegd (1 gevonden)

Dutch ambtshalve toevoeging / ambtshalve toevoegen / ambtshalve toegevoegd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - automatische toewijzing van een raadsman aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiƫnten die in bewaring zijn gesteld.


hierarchische verhouding hoger inbewaringstelling / in bewaring stellen / in bewaring gesteld

Artikel 489 WvSv:

1. Aan de verdachte die geen raadsman heeft, wordt ambtshalve een raadsman toegevoegd wanneer
a. het openbaar ministerie een voorwaarde wil stellen als bedoeld in artikel 77f, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafrecht en deze meer zal bedragen dat twintig uren;
b. het openbaar ministerie een voorwaarde wil stellen als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht en het bedrag dat daarmee is gemoeid het bedrag van EUR 115 overschrijdt of
c. tegen hem een vervolging is aangevangen wegens een feit waarvan in eerste aanleg de rechtbank kennis neemt.
2. Aan de veroordeelde die geen raadsman heeft, wordt ambtshalve een raadsman toegevoegd, indien de veroordeelde, gelet op de aard van een krachtens de artikelen 77u of 77ee, eerste lid, in verband met artikel 14i, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, af te nemen verhoor, diens bijstand behoeft.
3. De toevoeging geschiedt door of op last van de voorzitter van de rechtbank, onderscheidenlijk, wanneer hoger beroep is ingesteld tegen het eindvonnis in eerste aanleg, door de voorzitter van het gerechtshof.
4. Het openbaar ministerie geeft aan de voorzitter van de rechtbank, dan wel van het gerechtshof, onverwijld schriftelijk kennis van de verplichting tot toevoeging ingevolge het eerste of van een verhoor als bedoeld in het tweede lid.
5. De artikelen 42, eerste en tweede lid, 43, eerste lid, en 44 blijven buiten toepassing.


Artikel 29 Wtbz:

onderscheidenlijk
artikel 31 van de Wet op de rechtsbijstand
is overgelegd, wordt het recht door de betrokkene verschuldigd, voor drievierde deel, of indien bij de toevoeging een eigen bijdrage is opgelegd als bedoeld in
artikel 35, derde lid, onderdelen g tot en met l van die wet
, voor de helft in debet gesteld. Indien het vast recht meer dan EUR 367 bedraagt, wordt het recht in de hiervoor bedoelde gevallen, behoudens een bedrag van EUR 93 onderscheidenlijk EUR 186 in debet gesteld.
2. Indien op het tijdstip waarop het vast recht verschuldigd wordt een afschrift van het bewijs van voorlopige toevoeging als bedoeld in
artikel 30, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand
dan wel een afschrift van het in
artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand
bedoelde verzoek is overgelegd, wordt het recht door de betrokkene verschuldigd voorlopig voor drievierde deel in debet gesteld. Het gestelde in de tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien toevoeging wordt geweigerd of een toevoeging met toepassing van het bepaalde in de
Wet op de rechtsbijstand
wordt ingetrokken of zodanig wordt verleend of gewijzigd dat minder recht in debet dient te worden gesteld, is het alsdan verschuldigde recht terstond opvorderbaar.
4. De advocaat, procureur of gemachtigde van de betrokkene is niet aansprakelijk voor het recht dat na een weigering of intrekking van een toevoeging ingevolge het bepaalde in het derde lid opvorderbaar is.

Deel deze pagina met: