strafblad / documentatie (1 gevonden)

Dutch strafblad / documentatie English criminal record

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - vermelding in het strafregister dat aantekeningen bevat over de keren dat een persoon in het verleden verdacht werd van strafbare feiten (met name misdrijven) en over de afloop daarvan (sepot, vrijspraak, veroordeling).


nadere verklaring straffen

nadere verklaring strafregister

Artikel 4 wjd:

1. De strafregisters bestaan uit:
a. strafbladen van de tegen natuurlijke personen gewezen onherroepelijke veroordelingen, waarbij, al dan niet tezamen met maatregelen, een of meer straffen zijn opgelegd, door Nederlandse rechters gewezen:
1°. wegens misdrijven;
2°. wegens overtredingen, indien daarbij vrijheidsstraf - anders dan vervangende - is opgelegd.
b. uittreksels van onherroepelijk geworden veroordelingen door andere dan Nederlandse rechters gewezen, voorzover Onze Minister van Justitie daartoe een voorschrift heeft gegeven. Deze uittreksels worden, voor de toepassing van deze wet, met strafbladen gelijkgesteld.
2. Met een veroordeling wordt gelijkgesteld een rechterlijke beslissing waarbij een maatregel is opgelegd als bedoeld in de artikelen 37a of 77h, vierde lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht.
3. Indien een veroordeling is gewezen waarbij de rechter recht heeft gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van het Wetboek van Strafrecht, wordt een strafblad slechts opgemaakt, indien de veroordeelde ten tijde van het begaan van het strafbare feit de leeftijd van zestien jaren had bereikt, de veroordeling is gewezen wegens misdrijf en daarbij, al dan niet te zamen met andere straffen of maatregelen, zijn opgelegd:
1°. jeugddetentie;
2°. geldboete van meer dan EUR 113;
3°. een alternatieve sanctie met een duur van meer dan veertig uren of
4°. plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.
4. Het derde lid is niet van toepassing, indien de rechter met toepassing van artikel 77x, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht heeft bepaald, dat de straf of maatregel geheel niet zal worden ten uitvoer gelegd en een last tot herroeping niet is gegeven.
5. De strafregisters bestaan tevens uit de strafbladen van de omtrent natuurlijke personen gewezen onherroepelijke uitspraken of beslissingen krachtens welke tegen deze personen veroordelingen door andere dan Nederlandse rechters gewezen in Nederland kunnen worden ten uitvoer gelegd, voor zover die veroordelingen zijn gewezen wegens feiten, die naar Nederlands recht misdrijven opleveren of ingevolge die uitspraken of beslissingen in Nederland vrijheidsstraf - anders dan vervangende - moet worden ondergaan.
Betreft het een minderjarige, dan geldt het voorgaande eveneens wanneer ingevolge de bedoelde uitspraak of beslissing de in het derde lid genoemde straffen of maatregelen moeten worden ondergaan.


Artikel 5 wjd:

1. Het strafblad vermeldt:
1°. de personalia van de veroordeelde;
2°. de rechter, bij wiens onherroepelijk geworden uitspraak de straffen of maatregelen zijn bepaald;
3°. de dagtekening van de uitspraak;
4°. de kwalificatie van het feit, waarvoor de veroordeling is uitgesproken met aanhaling van de daarbij betrokken strafbepalingen; Onze Minister van Justitie kan bepalen dat in de daartoe aangewezen gevallen wordt volstaan met een korte aanduiding;
5°. de opgelegde straffen of maatregelen;
6°. de datum waarop de uitspraak onherroepelijk is geworden;
7°. indien gehele of gedeeltelijke gratie wordt verleend van de opgelegde straf of maatregel, het daartoe strekkende koninklijke besluit.
2. Het strafblad vermeld tevens:
1°. de bij een uitspraak of beslissing, krachtens welke een veroordeling door een andere dan een Nederlandse rechter gewezen in Nederland kan worden ten uitvoer gelegd, opgelegde of uitvoerbaar geworden straf of maatregel;
2°. de in een vreemde Staat genomen beslissing als gevolg waarvan het recht tot tenuitvoerlegging in Nederland van een door de rechter van die Staat gewezen veroordeling geheel of gedeeltelijk is komen te vervallen.
3. Op de wijze door Onze Minister van Justitie te bepalen wordt in de strafregisters aantekening gehouden van:
1°. een last tot gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke veroordeling;
2°. een last tot verlenging van de proeftijd van een voorwaardelijke veroordeling;
3°. een last tot uitstel of het niet doen plaats vinden van vervroegde invrijheidstelling;
4°. een beslissing tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling.

Deel deze pagina met: