toevoeging / toevoegen / toegevoegd (1 gevonden)

Dutch toevoeging / toevoegen / toegevoegd English assigning an attorney-at-law to persons whose financial means are limited

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - document waaruit blijkt dat de advocaat zijn kosten bij het Bureau rechtsbijstandvoorziening in rekening kan brengen en de rechtzoekende een lager griffierecht is verschuldigd;beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een advocaat krijgt (toegevoegd).


nadere verklaring pro Deo

nadere verklaring betalende advocatuur / betalende praktijk

Artikel 24 Wrb:

1. Het bureau geeft desverzocht een toevoeging af ten behoeve van:
a. rechtsbijstand door een advocaat;
b. rechtsbijstand door een medewerker van een stichting in het geval, bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder c;
c. rechtsbijstand door personen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder c.
2. Een verzoek om toevoeging wordt gericht tot het bureau in het ressort waar de rechtsbijstandverlener kantoor houdt. Het verzoek wordt gedaan op een formulier waarvan het model door Onze Minister wordt vastgesteld.
3. Een verzoek om toevoeging bevat een genoegzame omschrijving van de feiten en omstandigheden betreffende het rechtsprobleem waarvoor rechtsbijstand wordt gevraagd, de aan te voeren gronden dan wel een aanduiding van de werkzaamheden op basis van de toevoeging die ter zake van het rechtsprobleem nodig worden geacht.
4. De rechtsbijstandverlener kan slechts met instemming van het bureau de toevoeging weigeren. Zolang de toevoeging niet is gewijzigd of ingetrokken, is hij verplicht de nodige rechtsbijstand te verlenen.
5. De toevoeging geschiedt schriftelijk en is op naam van de toegevoegde rechtsbijstandverlener gesteld. Het toevoegingsbewijs, waarvan het model door Onze Minister wordt vastgesteld, omschrijft het rechtsbelang ter zake waarvan het is afgegeven. Het vermeldt tevens het bedrag van de eigen bijdrage die op de voet van het bepaalde in artikel 35 verschuldigd is.


Artikel 29 Wtbz:

onderscheidenlijk
artikel 31 van de Wet op de rechtsbijstand
is overgelegd, wordt het recht door de betrokkene verschuldigd, voor drievierde deel, of indien bij de toevoeging een eigen bijdrage is opgelegd als bedoeld in
artikel 35, derde lid, onderdelen g tot en met l van die wet
, voor de helft in debet gesteld. Indien het vast recht meer dan EUR 367 bedraagt, wordt het recht in de hiervoor bedoelde gevallen, behoudens een bedrag van EUR 93 onderscheidenlijk EUR 186 in debet gesteld.
2. Indien op het tijdstip waarop het vast recht verschuldigd wordt een afschrift van het bewijs van voorlopige toevoeging als bedoeld in
artikel 30, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand
dan wel een afschrift van het in
artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand
bedoelde verzoek is overgelegd, wordt het recht door de betrokkene verschuldigd voorlopig voor drievierde deel in debet gesteld. Het gestelde in de tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien toevoeging wordt geweigerd of een toevoeging met toepassing van het bepaalde in de
Wet op de rechtsbijstand
wordt ingetrokken of zodanig wordt verleend of gewijzigd dat minder recht in debet dient te worden gesteld, is het alsdan verschuldigde recht terstond opvorderbaar.
4. De advocaat, procureur of gemachtigde van de betrokkene is niet aansprakelijk voor het recht dat na een weigering of intrekking van een toevoeging ingevolge het bepaalde in het derde lid opvorderbaar is.

Deel deze pagina met: