assurantie / assureren / geassureerd (1 gevonden)

Dutch assurantie / assureren / geassureerd English assurance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekering, overeenkomst waarbij de verzekeraar zich er toe verbindt om tegen betaling van premies de verzekerde schadeloos te stellen in geval het verzekerde risico optreedt.


nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring Waarborgfonds Motorverkeer (WAM)

Artikel 246 Wvk:

Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.


297 wvk.
Deel deze pagina met: