parket (8 gevonden)

Dutch arrondissementsparket English district attorney's office

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - een van de 19 regiokantoren van het openbaar ministerie. Op het arrondissementsparket werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie.


nadere verklaring Openbaar Ministerie (OM)

Artikel 136 wet RO:

1. Bij een arrondissementsparket zijn werkzaam:
a. officieren van justitie;
b. plaatsvervangende officieren van justitie;
c. officieren enkelvoudige zittingen;
d. plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen;
e. andere ambtenaren.
2. Aan het hoofd van een arrondissementsparket staat een officier van justitie in de rang van hoofdofficier en met de titel hoofd van het arrondissementsparket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket.
3. Bij een arrondissementsparket wordt tevens een officier van justitie benoemd hetzij - indien in het arrondissement twee politieregio's gelegen zijn - in de rang van fungerend hoofdofficier, hetzij - indien dat niet het geval is - in de rang van plaatsvervangend hoofdofficier. In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van het hoofd van het arrondissementsparket wordt hij vervangen door de fungerend onderscheidenlijk door de plaatsvervangend hoofdofficier.
4. De overige officieren van justitie worden benoemd in de rang van officier eerste klasse, officier of substituut-officier.
5. De officieren van justitie en de officieren enkelvoudige zittingen bij een arrondissementsparket zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie, onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de overige arrondissementsparketten en bij het landelijk parket.
6. Het College van procureurs-generaal kan een officier van justitie bij een arrondissementsparket benoemen tot plaatsvervangend advocaat-generaal.
7. De officier enkelvoudige zittingen en de plaatsvervangende officier enkelvoudige zittingen hebben de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de wet aan de officier van justitie worden toegekend, met uitzondering van de bevoegdheid om op te treden ter terechtzitting van een meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch landelijk parket English National Public Prosecutors'Office

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bureau van het Openbaar Ministerie dat niet aan een bepaald arrondissement is gebonden, maar landelijk opereert. Het ~ houdt zich bezig met ernstige misdrijven die in (inter)nationaal georganiseerd verband worden gepleegd.


hierarchische verhouding hoger parket


icon advocaatzoeken.nl

Artikel 137 wet RO:

1. Bij het landelijk parket zijn werkzaam:
a. officieren van justitie;
b. plaatsvervangende officieren van justitie;
c. officieren enkelvoudige zittingen;
d. plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen;
e. andere ambtenaren.
2. Aan het hoofd van het landelijk parket staat een officier van justitie in de rang van hoofdofficier en met de titel hoofd van het landelijk parket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket.
3. Bij het landelijk parket wordt tevens een officier van justitie benoemd in de rang van plaatsvervangend hoofdofficier. In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van het hoofd van het landelijk parket wordt hij vervangen door de plaatsvervangend hoofdofficier.
4. De overige officieren van justitie worden benoemd in de rang van officier eerste klasse, officier of substituut-officier.
5. De officieren van justitie en de officieren enkelvoudige zittingen bij het landelijk parket zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie, onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de arrondissementsparketten.
6. Het College van procureurs-generaal kan een officier van justitie bij het landelijk parket benoemen tot plaatsvervangend advocaat-generaal.
7. De officier enkelvoudige zittingen en de plaatsvervangende officier enkelvoudige zittingen hebben de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de wet aan de officier van justitie worden toegekend, met uitzondering van de bevoegdheid om op te treden ter terechtzitting van een meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch parket English district attorney's office

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bureau of regiokantoor van het Openbaar Ministerie bij de gerechten. Op het ~ werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie.


onderdeel Openbaar Ministerie (OM)

hierarchische verhouding hoger landelijk parket

Artikel 136 wet RO:

1. Bij een arrondissementsparket zijn werkzaam:
a. officieren van justitie;
b. plaatsvervangende officieren van justitie;
c. officieren enkelvoudige zittingen;
d. plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen;
e. andere ambtenaren.
2. Aan het hoofd van een arrondissementsparket staat een officier van justitie in de rang van hoofdofficier en met de titel hoofd van het arrondissementsparket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket.
3. Bij een arrondissementsparket wordt tevens een officier van justitie benoemd hetzij - indien in het arrondissement twee politieregio's gelegen zijn - in de rang van fungerend hoofdofficier, hetzij - indien dat niet het geval is - in de rang van plaatsvervangend hoofdofficier. In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van het hoofd van het arrondissementsparket wordt hij vervangen door de fungerend onderscheidenlijk door de plaatsvervangend hoofdofficier.
4. De overige officieren van justitie worden benoemd in de rang van officier eerste klasse, officier of substituut-officier.
5. De officieren van justitie en de officieren enkelvoudige zittingen bij een arrondissementsparket zijn van rechtswege plaatsvervangend officier van justitie, onderscheidenlijk plaatsvervangend officier enkelvoudige zittingen bij de overige arrondissementsparketten en bij het landelijk parket.
6. Het College van procureurs-generaal kan een officier van justitie bij een arrondissementsparket benoemen tot plaatsvervangend advocaat-generaal.
7. De officier enkelvoudige zittingen en de plaatsvervangende officier enkelvoudige zittingen hebben de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de wet aan de officier van justitie worden toegekend, met uitzondering van de bevoegdheid om op te treden ter terechtzitting van een meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank.

Deel deze pagina met:      
Dutch Parket-Generaal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - hoofdkantoor van de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, bestaande uit het College van procureurs-generaal en de ambtelijke staf.


onderdeel procureur-generaal (PG)

onderdeel advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG)

Artikel 134 wet RO:

1. Het openbaar ministerie bestaat uit:
a. het parket-generaal;
b. de arrondissementsparketten;
c. het landelijk parket;
d. de ressortsparketten.
2. De arrondissementsparketten en de ressortsparketten zijn gevestigd in de plaatsen van vestiging van de rechtbanken respectievelijk van de gerechtshoven.


Artikel 135 wet RO:

1. Bij het parket-generaal zijn werkzaam:
a. de procureurs-generaal die het College vormen;
b. andere ambtenaren.
2. Bij het parket-generaal kunnen ambtenaren werkzaam zijn in alle rangen, bedoeld in de artikelen 136 tot en met 138.
3. Aan het hoofd van het parket-generaal staat het College.
4. De procureurs-generaal zijn van rechtswege plaatsvervangend advocaat-generaal bij de ressortsparketten, plaatsvervangend officier van justitie bij de arrondissementsparketten en plaatsvervangend officier van justitie bij het landelijk parket.

Deel deze pagina met:      
Dutch parketpolitie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - onderdeel van de politie dat de orde bewaakt op een zitting.


tegenstelling bode


Deel deze pagina met:      
Dutch parketsecretaris English public prosecutor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - functionaris werkzaam op een van de bureaus van het Openbaar Ministerie bij de gerechten, behandelt niet eenvoudige misdrijven cq. ingewikkelde overtredingen en levert juridisch ondersteunend maatwerk ten behoeve van de opsporing en vervolging. De ~ stelt hiertoe tenlasteleggingen op en bereidt strafvorderlijk en juridisch inhoudelijk de strafzaken voor, ten behoeve van de behandelend Officier van Justitie. Lichtere zaken doet de ~ veelal zelfstandig af, bijv. door namens de Officier van Justitie een transactie aan te bieden. Dergelijke juridische werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de behandeling van strafzaken, in samenwerking met de politie en opsporingsinstanties als netwerkpartners.


nadere verklaring parket

nadere verklaring officier van justitie

Artikel 74 WvSr:

1. De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.
2. De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:
a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op ten minste EUR 2 en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd;
b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;
c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
d. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het ingevolge artikel 36e voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel;
f. het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste honderdtwintig uren.
3. De officier van justitie doet aan de rechtstreeks belanghebbende die daarom heeft verzocht, onverwijld mededeling van de datum waarop aan die voorwaarden is voldaan.
4. Op de in het tweede lid, onder f, bedoelde voorwaarde is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 22c, eerste en vierde lid, 22e en 22k met betrekking tot taakstraffen, van overeenkomstige toepassing. De onbetaalde arbeid of het leerproject wordt binnen een termijn van zes maanden na instemming met de voorwaarde voltooid. Het openbaar ministerie kan deze termijn eenmaal met zes maanden verlengen. Het zendt hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de betrokkene.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de nakoming van de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de geldsom, de termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied en de verantwoording van de ontvangen geldbedragen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de nakoming van de overige in het tweede lid bedoelde voorwaarden.

Deel deze pagina met:      
Dutch parketwacht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - 1. parketpolitie die dienst doet bij rechtszittingen; ; 2. lid van de parketpolitie.Deel deze pagina met:      
Dutch ressortsparket / ressortparket (oneigen.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bureau van het Openbaar Ministerie bij een gerechtshof. Bijv. ~ 's-Gravenhage.


hierarchische verhouding hoger arrondissementsparket


Deel deze pagina met: