advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat (1 gevonden)

Dutch advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat English attorney-at-law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - rechtsbijstandverlener die op het tableau is ingeschreven bij de rechtbank in het arrondissement waar hij kantoor voert, lid is van de Nederlandse Orde van advocaten en aan tuchtrechtspraak is onderworpen; raadsman in juridische aangelegenheden zowel in als buiten rechte.De inschrijving staat open voor personen die minstens meester in de rechten (mr.) zijn, welke titel verkregen moet zijn na het afleggen van een examens in de vakken burgerlijk en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht.


onderdeel advocaat van onvermogen (oneigen.)

onderdeel landsadvocaat

onderdeel piket-advocaat

onderdeel procureur

Artikel 1 Advw:

1. De advocaten worden ingeschreven bij de rechtbank van het arrondissement, waarin hun kantoor is gevestigd.
2. De bij de rechtbank in het arrondissement 's-Gravenhage ingeschreven advocaten zijn tevens advocaat bij de Hoge Raad.
3. Een advocaat kan slechts bij één rechtbank ingeschreven zijn.
4. De inschrijving als advocaat geschiedt voorwaardelijk of onvoorwaardelijk.
5. Voorwaardelijke inschrijving vindt plaats indien de verzoeker geen bewijs kan overleggen dat hij met gunstig gevolg het in artikel 9c bedoelde examen heeft afgelegd of niet in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van advocaat afgegeven EG-verklaring als bedoeld in de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiplomaĆ£s dan wel in de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen. In alle overige gevallen alsmede in het geval, bedoeld in het eerste lid van artikel 2a, geschiedt de inschrijving onvoorwaardelijk. Wordt het bewijs of de verklaring nadien alsnog overgelegd dan wordt van rechtswege aan de inschrijving het voorwaardelijk karakter ontnomen.


Artikel 3 Advw:

1. De advocaten worden bij de rechtbank, waarbij zij verlangen te worden ingeschreven, op requisitoir van het openbaar ministerie beëdigd.
2. Zij leggen de navolgende eed of belofte af:
"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn."

Deel deze pagina met: