procureur (5 gevonden)

Dutch advocaat & procureur English attorney-at-law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - men kon als advocaat (raadsman) in het hele land optreden, maar als procureur (formele procesvertegenwoordiger) slechts in het arrondissement waar men is beëdigd. De meeste advocaten in Nederland zijn ~. De procureur werd ingeschreven bij één van de rechtbanken en mocht slechts in zijn eigen arrondissement optreden. In de procedure werden alle formele proceshandelingen (rolverrichtingen) door de procureur verricht. De meeste advocaten waren tevens procureur. De term procureur is in 2008 afgeschaft en mogen sindsdien advocaten in alle arrondissmenten rolverrichtingen doen.


Artikel 3 Advw:

1. De advocaten worden bij de rechtbank, waarbij zij verlangen te worden ingeschreven, op requisitoir van het openbaar ministerie beëdigd.
2. Zij leggen de navolgende eed of belofte af:
"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn."


Artikel 61 Advw:

1. De procureurs worden ingeschreven bij de rechtbank van het arrondissement, waarin hun kantoor is gevestigd.
2. De inschrijving geldt als toelating bij de rechterlijke colleges, in het arrondissement gevestigd. Een procureur kan niet gelijktijdig ook bij een rechterlijk college buiten het arrondissement zijn ingeschreven.

Deel deze pagina met:      
Dutch College van Procureurs-Generaal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - uit vijf leden bestaand college dat aan het hoofd staat van het Openbaar Ministerie en daaraan aanwijzingen kan geven. Bijv. met betrekking tot vervolging.


Artikel 130 wet RO:

1. Er is een College van procureurs-generaal.
2. Het College staat aan het hoofd van het openbaar ministerie.
3. Het College bestaat uit een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf procureurs-generaal. Bij koninklijk besluit wordt een van de procureurs-generaal benoemd tot voorzitter van het College voor een periode van ten hoogste drie jaar. Hij kan eenmaal worden herbenoemd.
4. Het College kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie.


Artikel 132 wet RO:

1. Het College van procureurs-generaal verdeelt de werkzaamheden onder de procureurs-generaal.
2. Onze Minister van Justitie kan bepaalde werkzaamheden opdragen aan de voorzitter van het College.

Deel deze pagina met:      
Dutch procureur English solicitor

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - procesvertegenwoordiger die bevoegd is om in een bepaald arrondissement of ressort namens een procespartij proceshandelingen te verrichten. Bijv. indienen van conclusies. De meeste advocaten zijn procureur in een bepaald ambtsgebied.


niet gelijk aan gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

tegenstelling deurwaarder / gerechtsdeurwaarder

nadere verklaring procuratiehouder

onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

Artikel 79 Rv:

1Partijen kunnen in zaken voor de kantonrechter in persoon procederen.
2In alle overige zaken kunnen partijen niet in persoon procederen, maar slechts bij advocaat. Zij worden geacht tot aan het eindvonnis bij de gestelde advocaat woonplaats te hebben gekozen, tenzij zij hebben verklaard een andere woonplaats te hebben gekozen. Zij kunnen de door hen gestelde advocaat niet herroepen zonder tevens een andere advocaat te stellen.


Artikel 45 Wtbz:

De procureurs, die zelve de zaken bepleiten, berekenen hun salaris voor de pleidooijen en de voorbereiding daartoe even als de advocaten.

Deel deze pagina met:      
Dutch procureur-generaal (PG) English procureur-general

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - hoofd van het parket bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad vervult het Openbaar Ministerie een andere rol dan bij de rechtbank en het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie eist hier geen straf, maar adviseert de Hoge Raad wat moet gebeuren; ook in civiele zaken;de ~ bij het Gerechtshof maakt deel uit van het College van procureurs-generaal, dat het landelijke opsporing- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie bepaalt.


hierarchische verhouding hoger advocaat-generaal / (mv.) advocaten-generaal (AG)

nadere verklaring Hoge Raad (HR)

onderdeel parket

Artikel 111 wet RO:

1. Er is een parket bij de Hoge Raad, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal bij de Hoge Raad staat.
2. De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met:
a. de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen;
b. het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen;
c. de instelling van cassatie ¢in het belang der wet?;
d. de instelling van vorderingen tot het door de Hoge Raad nemen van beslissingen als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
3. In de gevallen waarin de Hoge Raad ten principale recht doet, neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 125, waar.
4. Bij de wet kan de procureur-generaal bij de Hoge Raad ook met andere taken worden belast.
5. De bevoegdheden van de procureur-generaal kunnen, tenzij de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door de plaatsvervangend procureur-generaal en door advocaten-generaal.


Artikel 42 Rv:

1Het openbaar ministerie is bevoegd alle op een zaak betrekking hebbende bescheiden in te zien en op elke zitting tegenwoordig te zijn.
2Het openbaar ministerie kan op verzoek van de rechter of een partij bescheiden waarover het beschikt, in de procedure brengen. Indien een zodanig verzoek niet wordt ingewilligd, wordt dit gemotiveerd.
3In zaken bij de Hoge Raad zijn het eerste en het tweede lid van toepassing, met dien verstande dat voor het openbaar ministerie wordt gelezen: de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Deel deze pagina met:      
Dutch procureurstelling / procureur stellen / procureur gesteld

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - in processtukken opnemen van een procureur. Een procureur vertegenwoordigt een procespartij en verricht voor hem alle proceshandelingen. Bijv. uitstel vragen, conclusies ondertekenen en bij het gerecht indienen. Bij rechtbankprocedures, niet zijnde het kantongerecht, is ~ verplicht.


nadere verklaring verplichte vertegenwoordiging

tegenstelling gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

133 Rv.

Artikel 123 Rv:

1Indien echter de eiser ten onrechte geen advocaat heeft gesteld, biedt de rechter hem en, indien in dit geval de verweerder wel in het geding was verschenen maar eveneens ten onrechte geen advocaat had gesteld, ook deze, de gelegenheid binnen een door hem te bepalen termijn alsnog advocaat te stellen.
2Indien de eiser van de hem ingevolge het eerste lid geboden gelegenheid geen gebruik maakt, wordt de verweerder van de instantie ontslagen, met veroordeling van de eiser in de kosten.
3Indien alleen de verweerder van de aan partijen ingevolge het eerste lid geboden gelegenheid om alsnog advocaat te stellen, geen gebruik maakt, zijn de artikelen 139 tot en met 142 van toepassing.
4Indien de eiser en de verweerder alsnog advocaat hebben gesteld, wordt het geding in de stand waarin het zich bevindt, voortgezet, met dien verstande dat de rechter, indien hij reeds de dag heeft bepaald waarop hij uitspraak zal doen, partijen alsnog de gelegenheid biedt zich binnen een door hem te bepalen termijn over de zaak uit te laten.
5Tegen een beslissing ingevolge het eerste, tweede of vierde lid staat geen hogere voorziening open.

Deel deze pagina met: