assurantie (8 gevonden)

Dutch assurantie / assureren / geassureerd English assurance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - verzekering, overeenkomst waarbij de verzekeraar zich er toe verbindt om tegen betaling van premies de verzekerde schadeloos te stellen in geval het verzekerde risico optreedt.


nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring Waarborgfonds Motorverkeer (WAM)

Artikel 246 Wvk:

Assurantie of verzekering is eene overeenkomst bij welke de verzekeraar zich aan den verzekerde, tegen genot eener premie, verbindt om denzelven schadeloos te stellen wegens een verlies, schade of gemis van verwacht voordeel, welke dezelve, door een onzeker voorval, zoude kunnen lijden.


297 wvk.
Deel deze pagina met:      
    Deutsch Versicherungsklausel
    French clause d'assurance
    Spanish cláusula de seguro
    Italian clausola assicurativa
    Polish klauzula ubezpieczeniowa

goederenrecht (vermogensrecht) - beding in de (oude) hypotheekakten, inhoudende dat als het onderpand teniet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker wordt uitgekeerd. Die uitkering wordt uitsluitend gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen.Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiebelasting English insurance tax

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - belasting ter zake van verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen en ter zake van daarmee samenhangende diensten (Wet op belastingen van Rechtsverkeer).


20 WBR.
Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiebemiddeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - werkzaamheden die een tussenpersoon dient te verrichten om tot het sluiten van verzekeringen te komen en alle verdere diensten die hij daarna moet verlenen, zoals doorvoeren van wijzigingen in de verzekering, toelichten van de polisvoorwaarden etc.Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiebezorger

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - de persoon die zich geen makelaar mag noemen en toch als tussenpersoon tussen het publiek en de assuradeuren optreedt; lasthebber van de verzekerde.


Artikel 62 wvk:

1. Onder tussenpersoon wordt verstaan degene die:
a. zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een vaste dienstbetrekking staat,
b. beherend vennoot van een vennootschap of bestuurder van een rechtspersoon is die haar bedrijf maakt van het verrichten van de in onderdeel a genoemde handelingen, of
c. in arbeidsovereenkomst staande tot een persoon, vennootschap of rechtspersoon als bedoeld in dit artikel, namens zijn werkgever de in onderdeel a genoemde handelingen verricht.
2. Het in het eerste lid bedoelde bedrijf kan mede omvatten het bemonsteren en waarderen van goederen en het uitbrengen van deskundigenberichten.

Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiecertificaat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - wordt door de makelaars en assuradeuren afgegeven krachtens een polis, die dekking in de vorm van een contract biedt en wel voor elke post afzonderlijk die volgens dit contract is gedekt. Het ~ verwijst naar de polis.Deel deze pagina met:      
Dutch assurantiemakelaar

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht (verzekeringsrecht) - makelaar die, als zodanig beëdigd door de rechtbank, zijn bedrijf maakt van het sluiten van verzekeringsovereenkomsten voor anderen.


onderdeel beursmakelaar


Deel deze pagina met:      
Dutch zee-assurantie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

transportrecht (maritiem recht) - verzekering van schip en lading.


nadere verklaring assurantie / assureren / geassureerd

Artikel 592 Wvk:

[1.] Behalve de vereischten bij artikel 256 vermeld, moet de polis uitdrukken:
1°. Den naam van den gezagvoerder, dien van het schip, met vermelding van deszelfs soort, en, bij verzekering van het schip, de opgave of hetzelve van vuren hout is, of de verklaring dat de verzekerde van die omstandigheid onkundig is;
2°. De plaats, waar de goederen zijn ingeladen of moeten ingeladen worden;
3°. De haven, van waar het schip heeft moeten vertrekken, of moet vertrekken;
4°. De havens of de reeden, waar het moet laden of ontladen;
5°. Die waar het moet inloopen;
6°. De plaats van waar het gevaar voor rekening van den verzekeraar begint te loopen;
7°. De waarde van het verzekerde schip.
[2.] Alles behoudens de uitzonderingen in dezen titel voorkomende.


Artikel 624 Wvk:

Bij verzekering op het schip, begint het gevaar voor den verzekeraar te loopen, van het oogenblik dat de gezagvoerder een begin heeft gemaakt met het laden van koopmanschappen; of, zoo hij alleen in ballast moet vertrekken, zoodra hij een begin heeft gemaakt met den ballast te laden.

Deel deze pagina met: