openbare registers (1 gevonden)

Dutch openbare registers English public registers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - van overheidswege aangelegde archieven waarin zaken van algemeen nut zijn opgenomen en die voor het publiek ter inzage liggen. Bijv. ~ met de rechtstoestand van huizen en grote schepen, faillissementsregister en huwelijksgoederenregister.


onderdeel voogdijregister

onderdeel bevolkingsregister

onderdeel handelsregister

onderdeel huwelijksgoederenregister

16 Boek 3 BW.

Artikel 838 Rv:

1De griffiers en andere bewaarders van openbare registers moeten daarvan, zonder rechterlijk bevel, tegen betaling van de hun toekomende rechten, afschrift of uittreksel verstrekken aan eenieder die daarom vraagt, op straffe van vergoeding van kosten, schaden en renten.
2Het eerste lid geldt niet, voor zover artikel 29 van toepassing is.

Deel deze pagina met: