aansprakelijkheid (15 of meer gevonden)

Dutch aansprakelijkheid English liability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke of contractuele verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. ~ leidt meestal tot schadevergoeding.


onderdeel wettelijke aansprakelijkheid

onderdeel risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring culpa in eligendo

hierarchische verhouding hoger culpa in eligendo

Artikel 162 Boek 6 BW:

1Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 277 Boek 6 BW:

1Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.
2Indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is het vorige lid slechts van toepassing binnen de grenzen van het in artikel 78 bepaalde.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid van de Staat English liability of the State

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - mogelijkheid de staat strafrechtelijk aansprakelijk te stellen. Bijv. uit HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 (Pikmeer II) volgt dat de immuniteit van de staat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid uit eerdere rechtspraak sindsdien wordt beperkt.


nadere verklaring immuniteit

nadere verklaring Pikmeer I-arrest

nadere verklaring Pikmeer II -arrest


Deel deze pagina met:      
    Deutsch Haftung von Meistern
    French la responsabilité des maîtres
    Spanish responsabilidad de los capitanes
    Italian la responsabilità dei capitani
    Polish odpowiedzialność kapitanów

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - personen die anderen aanstellen tot de waarneming van hun zaken zijn verantwoordelijk voor de schade, door hun dienstboden en ondergeschikten veroorzaakt in de werkzaamheden waartoe zij deze gebruikt hebben.


onderdeel werkgeversaansprakelijkheid

niet gelijk aan zaakwaarneming

niet gelijk aan werknemers

onderdeel ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid van ouders of voogden English liability of parents

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- t.a.v. het kind onder de 14 jaar geldt risicoaansprakelijkheid, de ouders zijn aansprakelijk, ongeacht of hen iets verweten kan worden. Bij schade veroorzaakt door kinderen van 14 en 15 jaar geldt disculpatiemogelijkheid voor de ouders; de ouders zijn voor de daden van deze kinderen niet risico-aansprakelijk, maar schuld-aansprakelijk. Wél is de bewijslast omgekeerd in die zin dat het aan de ouders is om aannemelijk te maken dat hen geen verwijt treft ter zake van de door hun kind gemaakte fout. T.a.v. het kind van 16 jaar of ouder geldt dat ouders niet meer aansprakelijk zijn.


onderdeel ouderlijk gezag

nadere verklaring minderjarige / (mv.) minderjarigen / minderjarigheid

nadere verklaring disculpatie / disculperen / gedisculpeerd


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid van schoolonderwijzers English liability of school teachers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - onderwijzers zijn verantwoordelijk voor de schade die hun leerlingen veroorzaken gedurende de tijd dat zij onder hun toezicht staan. De onderwijzers kunnen zich evenwel verschonen (disculperen) als zij aantonen dat ze de daad niet konden verhinderen.


onderdeel aansprakelijkheid

niet gelijk aan Utrechtse School

onderdeel onderwijsrecht


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor dieren English liability for animals

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wie een dier bezit is er in beginsel verantwoordelijk voor en draait dus op voor de kosten als dat dier schade aanricht, zelfs al staat het niet onder zijn toezicht. De eigenaar van een dier, of de persoon die zich van dit dier bedient, is aansprakelijk wegens de schade die het dier veroorzaakt, ook als het dier verdwaald of ontsnapt is. ~ is een vorm van risicoaansprakelijkheid.


onderdeel aansprakelijkheid

tegenstelling productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

nadere verklaring dieren als wezens met gevoel

Artikel 179 Boek 6 BW:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.


Artikel 183 Boek 6 BW:

1Ter zake van aansprakelijkheid op grond van deze afdeling kan de aangesprokene geen beroep doen op zijn jeugdige leeftijd of geestelijke of lichamelijke tekortkoming.
2Degene die het ouderlijk gezag of voogdij uitoefent over een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, is in zijn plaats uit de artikelen 173 en 179 voor de daar bedoelde zaken en dieren aansprakelijk, tenzij deze worden gebruikt in de uitoefening van een bedrijf.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor gebouwen English liability for buildings

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - risicoaansprakelijkheid die een persoon draagt voor zijn opstal dat niet aan de eisen voldoet die men daaraan mag stellen en daardoor gevaar oplevert.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring gebouw / gebouwen

onderdeel risicoaansprakelijkheid

onderdeel aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

Artikel 174 Boek 6 BW:

1De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.
2Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openbare wegen en waterstaatswerken rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg of het waterstaatswerk in goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.
3Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste gebruiker was.
4Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
5Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.
6Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen English liability for faulty buildings

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van eigenaren van een opstal voor de schade die derden lijden door het gebrek aan die opstal.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring gebouw / gebouwen

onderdeel risicoaansprakelijkheid

onderdeel aansprakelijkheid voor gebouwen


Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor gebrekkige producten English liability for faulty products

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van de producent van producten voor de schade die derden lijden door het gebrek aan die producten.


niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken

Artikel 185 Boek 6 BW:

1De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
a.hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
b.het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c.het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
d.het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
e.het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f.wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
2De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
3De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken English liability for faulty matters

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van eigenaren voor de schade die derden lijden door het gebrek aan die zaak.


niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

nadere verklaring productaansprakelijkheid / (oneigen.) produktenaansprakelijkheid / produktaansprakelijkheid

niet gelijk aan aansprakelijkheid voor gebrekkige producten

Artikel 173 Boek 6 BW:

1De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.
2Indien de zaak niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet wegens een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3, bestaat geen aansprakelijkheid op grond van het vorige lid voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij
a.alle omstandigheden in aanmerking genomen, aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht of dat het gebrek op een later tijdstip is ontstaan; of
b.het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 van titel 3 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.
3De vorige leden zijn niet van toepassing op dieren, schepen en luchtvaartuigen.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor hulppersonen English liability for

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- de schuldenaar is aansprakelijk voor de tekortkomingen die zijn ontstaan door gedragingen van de medewerkers die in zijn opdracht werken.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

onderdeel hulppersonen

onderdeel aansprakelijkheid

Artikel 76 Boek 6 BW:

Maakt de schuldenaar bij de uitvoering van een verbintenis gebruik van de hulp van andere personen, dan is hij voor hun gedragingen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.


671 Boek 6 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor kinderen English liability for children

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen tot minimaal 14 jaar.


nadere verklaring risicoaansprakelijkheid

onderdeel hulppersonen

onderdeel aansprakelijkheid

nadere verklaring aansprakelijkheid van ouders of voogden

Artikel 169 Boek 6 BW:

1Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
2Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten English liability for non-subordinate persons

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van bijvoorbeeld de opdrachtgever voor de schade die derden lijden door de uitoefening van de opdracht door de opdrachtnemer.


tegenstelling ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten

onderdeel aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

onderdeel wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring opdrachtnemer

Artikel 171 Boek 6 BW:

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor ondergeschikten English liability for subordinate persons

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever voor zijn ondergeschikten.


onderdeel ondergeschikte / (mv.) ondergeschikten

onderdeel aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen

onderdeel wettelijke aansprakelijkheid

nadere verklaring opdrachtnemer

Artikel 170 Boek 6 BW:

1Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.
2Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak.
3Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.

Deel deze pagina met:      
Dutch aansprakelijkheid voor stortplaats English liability for dumping ground

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- mogelijkheid de exploitant van een stortplaats aansprakelijk te stellen voor de schade die voor of na sluiting van een stortplaats is ontstaan als gevolg van de verontreiniging van water, bodem of lucht door gestorte stoffen.


niet gelijk aan storting / storten / gestort

onderdeel exploitant / uitbater

nadere verklaring bodemsanering / bodem saneren / gesaneerde bodem

Artikel 176 Boek 6 BW:

1De exploitant van een stortplaats is aansprakelijk voor de schade die voor of na de sluiting van de stortplaats ontstaat als gevolg van verontreiniging van lucht, water of bodem met de daar voor die sluiting gestorte stoffen.
2In dit artikel wordt onder exploitant van een stortplaats verstaan:
a.degene voor wie een omgevingsvergunning geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om op het in lid 6 bedoelde terrein een stortplaats op te richten, te veranderen of de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben;
b.een ieder die de stortplaats exploiteert zonder dat voor hem een zodanige vergunning geldt.
3Indien na het bekend worden van de schade een ander exploitant van de stortplaats wordt, blijft de aansprakelijkheid voor die schade rusten op degene die tijdens dit bekend worden exploitant was.
4Indien de schade is bekend geworden na de sluiting van de stortplaats, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste exploitant was. Geen aansprakelijkheid op grond van dit artikel bestaat, wanneer op het tijdstip waarop de schade bekend wordt, meer dan twintig jaren waren verstreken nadat de stortplaats was gesloten met inachtneming van de geldende overheidsvoorschriften, of de schade een gevolg is van gebruik van de grond in strijd met hetgeen wegens de aanwezigheid van de gesloten stortplaats omtrent dit gebruik is voorgeschreven.
5Indien de exploitatie als stortplaats wettelijk is toegelaten, zijn degenen die de stoffen waardoor de verontreiniging is opgetreden, daar hebben gestort of doen storten, noch aansprakelijk krachtens artikel 175, noch krachtens afdeling 4 van titel 6, 4 van titel 11, 1 van titel 14 of 4 van titel 19 van Boek 8. Indien op de stortplaats een zaak als bedoeld in artikel 173 of een stof als bedoeld in artikel 175 is gestort, rust de aansprakelijkheid uit die artikelen op degene die krachtens de voorgaande leden als exploitant van de stortplaats aansprakelijk is.
6Onder stortplaats is begrepen elk terrein dat door de exploitant daarvan is bestemd voor het storten van al of niet verpakte, geheel of ten dele van anderen afkomstige stoffen met als doel dat de exploitant of die anderen zich van die stoffen ontdoen door ze daar op of in de bodem te brengen. Onder storten wordt mede begrepen elke vorm van deponeren of afgeven van de stof op de stortplaats.

Deel deze pagina met:      
...