voogdij (10 gevonden)

Dutch afwisselende voogdij English alternating custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de kinderen wonen afwisselend bij hun vader en hun moeder.Deel deze pagina met:      
Dutch datieve voogdij

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - familierechtelijke situatie waarbij na benoeming door de kantonrechter een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd, met name als die minderjarige niet onder ouderlijk gezag staat en niet op wettige wijze in zijn voogdij is voorzien.


onderdeel voogdij

Artikel 295 Boek 1 BW:

De kantonrechter benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze benoeming aan de rechtbank is opgedragen.

Deel deze pagina met:      
Dutch gezinsvoogdij English family guardianship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - toestand waarbij het geestelijk en fysiek welzijn van kinderen tijdens het verblijf in hun gezin door een daartoe aangewezen persoon of instelling in de gaten worden gehouden. Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdijinstelling.


Artikel 254 Boek 1 BW:

1. Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling als bedoeld in artikel 60 van de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360).
2. Hij kan dit doen op verzoek van een ouder, een ander die de minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, de raad voor de kinderbescherming of het openbaar ministerie.
3. Bij de toepassing van het eerste lid let de kinderrechter op de godsdienstige gezindheid en de levensovertuiging van de minderjarige en van het gezin waartoe deze behoort.
4. Op verzoek van de gezinsvoogdij-instelling, de met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaren of ouder, kan de kinderrechter de gezinsvoogdij-instelling die het toezicht heeft, vervangen door een andere. De raad voor de kinderbescherming is bevoegd het in de vorige volzin bedoelde verzoek in te dienen, indien de raad van oordeel blijft dat de uithuisplaatsing niet op de voet van artikel 263, eerste lid, dient te worden beëindigd.


Artikel 255 Boek 1 BW:

De kinderrechter kan hangende het onderzoek de minderjarige voorlopig onder toezicht stellen indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is. Hij bepaalt de duur van dit voorlopige toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te allen tijde herroepen.

Deel deze pagina met:      
Dutch ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij English compulsory relief of parental authority

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - ontneming, door de rechtbank, van het ouderlijk gezag of de voogdij aan een ouder of voogd op grond dat deze ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.


nadere verklaring voogdij

Artikel 266 Boek 1 BW:

Mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, kan de rechtbank een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.


Artikel 278 Boek 1 BW:

1. Een verzoek als bedoeld in artikel 277 van dit boek kan ook worden gedaan door de raad voor de kinderbescherming.
2. Hangende het onderzoek kan zowel de raad voor de kinderbescherming als de te herstellen ouder de rechtbank verzoeken de beslissing aan te houden tot het einde van een door haar te bepalen proeftijd van ten hoogste zes maanden; gedurende die tijd zal het kind bij de in het gezag te herstellen ouder verblijven. De rechtbank is te allen tijde bevoegd de proeftijd te beëindigen.

Deel deze pagina met:      
Dutch ontzetting van ouderlijk gezag / ontzetting van voogdij / ontzetten / onzet English deprivation of parental power

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - ontneming, door de rechtbank, van het ouderlijk gezag of de voogdij aan een ouder of voogd op in de wet genoemde grond, waaronder misbruik van gezag, verwaarlozing van de verzorging en opvoeding of slecht levensgedrag.


nadere verklaring voogdij

Artikel 266 Boek 1 BW:

Mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, kan de rechtbank een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.


Artikel 329 Boek 1 BW:

1. Ontzetting van de voogdij kan slechts worden uitgesproken op verzoek van een voogd, een der bloed- of aanverwanten van de minderjarige tot en met de vierde graad, de raad voor de kinderbescherming of van het openbaar ministerie.
2. In het geval, bedoeld bij het eerste lid van artikel 327 onder h van dit boek, kan de ontzetting bovendien verzocht worden door hem, die de verzorging en opvoeding van de minderjarige op zich heeft genomen.
3. In het geval, bedoeld bij artikel 367 van dit boek kan de rechtbank de ontzetting uitspreken, ook al had de raad voor de kinderbescherming deze niet verzocht.

Deel deze pagina met:      
Dutch testamentaire voogdij English guardianship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - benoeming in het testament van de ouders, wie na hun overlijden als voogd het gezag over hun minderjarige kinderen zal hebben.


tegenstelling testamentair bewind

tegenstelling ouderlijk gezag

Artikel 292 Boek 1 BW:

1. Een ouder kan bij uiterste wilsbeschikking bepalen welke persoon dan wel welke twee personen na zijn dood voortaan als voogd onderscheidenlijk als gezamenlijke voogden het gezag over zijn kinderen zal uitoefenen.
2. Hij kan geen rechtspersoon als voogd aanwijzen.
3. Hebben beide ouders van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, en sterven zij, zonder dat men kan weten wie het eerst overleden is, dan bepaalt de kantonrechter ambtshalve wiens beschikking gevolg heeft.


Artikel 293 Boek 1 BW:

De door de ouder getroffen regeling heeft geen gevolg of vervalt:
a. indien na zijn overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beschikking het gezag over zijn kinderen uitoefent;
b. indien en voor zover hij op het tijdstip van zijn overlijden het gezag over zijn kinderen niet heeft;
c. indien de ander die met de ouder gezamenlijk het gezag uitoefent van rechtswege de voogd over de kinderen wordt.

Deel deze pagina met:      
Dutch voogdij English custody

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - familierechtelijke situatie waarbij op uitspraak van een rechter of na het overlijden van een van de ouders een minderjarige aan de zorg van een ander dan zijn ouder wordt toevertrouwd.


onderdeel datieve voogdij

niet gelijk aan ouderlijk gezag

onderdeel testamentaire voogdij

niet gelijk aan ondertoezichtstelling (OTS) / onder toezicht stellen / onder toezicht gesteld

Artikel 295 Boek 1 BW:

De kantonrechter benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze benoeming aan de rechtbank is opgedragen.


Artikel 299a Boek 1 BW:

1. Degene die met instemming van de voogd een minderjarige in zijn gezin - anders dan uit hoofde van een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voorlopige voogdij - ten minste een jaar heeft verzorgd en opgevoed, kan de kinderrechter verzoeken hem, dan wel een rechtspersoon als bedoeld in artikel 302 van dit boek, tot voogd te benoemen.
2. Indien de minderjarige door meer dan een persoon als behorende tot het gezin wordt verzorgd en opgevoed, kan het verzoek slechts door dezen gemeenschappelijk worden gedaan.
3. Het verzoek kan ook worden gedaan door de raad voor de kinderbescherming.
4. De kinderrechter willigt het verzoek slechts in, indien hij dit in het belang van de minderjarige acht en hem genoegzaam is gebleken, dat de voogd niet bereid is zich van zijn bediening te doen ontslaan. Alsdan benoemt hij bij voorkeur degene wiens benoeming wordt verzocht tot voogd, mits deze bevoegd is tot uitoefening van de voogdij.
5. Is het bij het eerste lid bedoelde verzoek gedaan, dan blijft het tweede lid van artikel 336a, van dit boek buiten toepassing, totdat op het verzoek bij gewijsde is beslist.
6. In geval van gezamenlijke uitoefening van de voogdij wordt de in het eerste lid bedoelde instemming door beide voogden gegeven.

Deel deze pagina met:      
Dutch voogdijregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - openbaar register bij de sector kanton van de rechtbank waarop alle feiten worden bijgehouden die betrekking hebben op het gezag van minderjarigen die onder toezicht van een voogd of voogdijinstelling staan.


nadere verklaring openbare registers

tegenstelling strafregister

Artikel 244 Boek 1 BW:

Bij de rechtbanken berusten openbare registers, waarin aantekening gehouden wordt van rechtsfeiten die op het over minderjarigen uitgeoefende gezag betrekking hebben. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtsfeiten aangetekend worden, en op welke wijze deze aantekening geschiedt.

Deel deze pagina met:      
Dutch voogdijschap English guardianship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - hoedanigheid van de voogd en al hetgeen dat met zich brengt. Er is pas sprake van ~ indien iemand anders dan de ouder het gezag uitoefent. Gezag valt uiteen in ouderlijk gezag enerzijds en voogdij anderzijds. (N. Van de Griend)


Artikel 295 Boek 1 BW:

De kantonrechter benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder ouderlijk gezag staan en in wier voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze benoeming aan de rechtbank is opgedragen.


Artikel 296 Boek 1 BW:

1. Is voorziening nodig in afwachting van het begin der voogdij overeenkomstig artikel 280 van dit boek, dan benoemt de kantonrechter een voogd voor de duur van deze omstandigheden.
2. Zodra bedoelde omstandigheden zijn vervallen, wordt deze voogd op verzoek van hem die hij vervangt, door de kantonrechter ontslagen.

Deel deze pagina met:      
Dutch wettelijke voogdij English guardianship

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - voormalig wettelijke regeling waarbij de voogdij direct berustte op een wettelijk voorschrift.


tegenstelling testamentaire voogdij

tegenstelling datieve voogdij

Artikel 282b Boek 1 BW:

Na de dood van een voogd die de voogdij samen met een ander uitoefende, oefent de andere voogd voortaan alleen de voogdij over de kinderen uit.

Deel deze pagina met: