juridisch (15 of meer gevonden)

Dutch juridisch adviseur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - persoon, al dan niet een academisch geschoold jurist, die juridische adviezen geeft. Een advocaat is een juridisch adviseur, evenals een belastingconsulent.


niet gelijk aan paralegals

onderdeel advocaat / advocaten / (oneigen.) advokaat

nadere verklaring juridisch medewerker


Deel deze pagina met:      
Dutch juridisch eigenaar English legal owner

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - persoon die eigenaar van een zaak is volgens het Burgerlijk Wetboek.


tegenstelling economisch eigendom

Artikel 1 Boek 5 BW:

1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.


Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Deel deze pagina met:      
Dutch juridisch eigendom

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - eigendom van een zaak volgens het Burgerlijk Wetboek.


tegenstelling economisch eigendom

Artikel 1 Boek 5 BW:

1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
2. Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen.
3. De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, eigenaar van de afgescheiden vruchten.


Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Deel deze pagina met:      
Dutch juridisch medewerker

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - HBO-geschoolde medewerker van een advocatenkantoor die juridische adviezen geeft, optreedt als gemachtigde enz.


niet gelijk aan paralegals

onderdeel juridisch adviseur


Deel deze pagina met:      
Dutch juridisch ouderschap English legal parenthood

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - de juridische ouders van een kind op grond van het personen-, familie- en erfrecht. Zij hebben het gezag over een kind en op grond hiervan bestaan er wettelijke zorgverplichtingen voor hen. Biologisch ouderschap en ~ hoeven niet altijd samen te vallen. Bijv. adoptie.


onderdeel ouderlijk gezag

onderdeel ouderlijke macht

tegenstelling voogdij

Artikel 245 Boek 1 BW:

1. Minderjarigen staan onder gezag.
2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij.
3. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend.
4. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte.
5. Het gezag van de ouder die dit krachtens artikel 253sa of krachtens een rechterlijke beslissing overeenkomstig artikel 253t samen met een ander dan een ouder uitoefent, wordt aangemerkt als ouderlijk gezag dat door ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.


Artikel 247 Boek 1 BW:

1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
2. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Deel deze pagina met:      
Dutch juridische aansprakelijkheid English civil liability / responsibility

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - ongebruikelijke benaming voor wettelijke aansprakelijkheid.


nadere verklaring wettelijke aansprakelijkheid


Deel deze pagina met:      
Dutch juridische aspecten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- onderdelen die maken hebben met het recht. Bijv. de ~ bij het kopen van het huis zijn dat er een koopovereenkomst moet worden gesloten en dat het huis notarieel dient te worden getransporteerd.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische fusie / bedrijfsfusie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (fusie- en overnamerecht) - juridische samensmelting van twee bedrijven, waardoor een nieuw bedrijf ontstaat met het vermogen van de twee bedrijven samen. De ~ is de hoogste vorm van samenwerking tussen bedrijven.


Artikel 309 Boek 2 BW:

Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt.


Artikel 14 wet Vpb:

1. De belastingplichtige die zijn gehele onderneming of een zelfstandig onderdeel van een onderneming overdraagt (overdrager) aan een ander lichaam dat reeds belastingplichtig is of door de overname belastingplichtig wordt (overnemer), tegen uitreiking van aandelen in de overnemer (bedrijfsfusie), behoeft de winst behaald met of bij de overdracht niet in aanmerking te nemen, mits voor het bepalen van de winst bij de overdrager en de overnemer dezelfde bepalingen van toepassing zijn, de overnemer niet op de voet van artikel 20 aanspraak kan maken op voorwaartse verrekening van verliezen en latere heffing is verzekerd. Indien de winst niet in aanmerking wordt genomen, treedt de overnemer ten aanzien van alle vermogensbestanddelen die in het kader van de bedrijfsfusie zijn verkregen in de plaats van de overdrager.
2. Bestaat voor de overnemer aanspraak op voorwaartse verrekening van verliezen, zijn voor het bepalen van de winst niet dezelfde bepalingen van toepassing of kan de belastingheffing uit anderen hoofde alleen met behulp van nadere voorwaarden worden verzekerd, dan kan Onze Minister op gezamenlijk verzoek van de overdrager en de overnemer onder te stellen nadere voorwaarden, de inspecteur belast met de aanslagregeling van de overdrager toestaan de winst behaald met of bij de overdracht geheel of ten dele buiten aanmerking te laten. Daarbij treedt de overnemer ten aanzien van al hetgeen in het kader van de overdracht is verkregen, voorzover daaraan geen nadere voorwaarden zijn gesteld, in de plaats van de overdrager. Het verzoek wordt voor de overdracht gedaan bij de in de vorige volzin bedoelde inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.
3. Indien de winst op de voet van het eerste of het tweede lid buiten aanmerking blijft en de in het kader van de bedrijfsfusie verkregen aandelen een deelneming vormen, wordt het voor die aandelen opgeofferde bedrag gesteld op de fiscale boekwaarde van het overgedragen vermogen verminderd met de daarin begrepen reserves bedoeld in de artikelen 3.53 en 3.54 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 15b.
4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, wordt de winst wel in aanmerking genomen, indien de bedrijfsfusie in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. De bedrijfsfusie wordt, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt, geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing indien deze niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering van de actieve werkzaamheden van de overdrager en de overnemer. Indien aandelen in de overdrager dan wel in de overnemer binnen drie jaar na de overdracht geheel of ten dele, direct of indirect worden vervreemd aan een lichaam dat niet met de overdrager en de overnemer is verbonden, worden zakelijke overwegingen niet aanwezig geacht, tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt.
5. Ten aanzien van een fonds voor gemene rekening zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing in geval van overgang van bezittingen van dat fonds.
6. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandelen gelijkgesteld winstbewijzen, bewijzen van deelgerechtigdheid of lidmaatschapsrechten.
7. De in het tweede lid bedoelde voorwaarden mogen slechts strekken ter verzekering van de heffing en de invordering van belasting die verschuldigd zou zijn of zou worden indien het tweede of het vijfde lid buiten toepassing zou blijven. Voorts kunnen voorwaarden worden gesteld die betrekking hebben op het bepalen van de in een jaar genoten winst, de toelaatbare reserves, de verrekening van verliezen en de verrekening van buitenlandse resultaten en kunnen voorwaarden worden gesteld indien de waarde in het economische verkeer van de overgedragen vermogensbestanddelen op het tijdstip van de bedrijfsfusie lager is dan de boekwaarde van deze vermogensbestanddelen.
8. De overdrager die zekerheid wenst omtrent de vraag of de bedrijfsfusie niet wordt geacht in overwegende mate te zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, kan voor de overdracht een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.
9. De overdrager of de overnemer die voorafgaande aan een voorgenomen vervreemding van aandelen als bedoeld in de laatste volzin van het vierde lid, zekerheid wil hebben omtrent de vraag of, niettegenstaande de vervreemding, aannemelijk is dat de overdracht niet in overwegende mate is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing, kan een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.

Deel deze pagina met:      
Dutch juridische grens

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - materiële bevoegdheid van bijv. Europese en nationale instellingen met grenzenoverschrijdende bevoegdheden; dit ten opzichte van territoriale bevoegdheidsafbakening van nationale instellingen.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische grens

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - vastgestelde grens (kadaster) tussen bijv. twee erven vs. feitelijke grens.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische grondslag

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - hetgeen zijn basis vindt in het recht of in het bijzonder de regelgeving of rechtspraak.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische instrumenten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - juridische middelen om een doel te bereiken. Bijv. het leggen van beslag of het voeren van een kort geding.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische levering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht en een leveringshandeling waarin de overeenkomst van overdracht wordt vervuld; levering van bijv. een onroerende zaak waarbij het eigendom overgaat van de vervreemder op de verkrijger. De ~ van een onroerende zaak vindt plaats bij notariële akte gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte bij het Kadaster. De feitelijke overdracht van bijv. een woning vindt plaats door overdracht van de sleutels; rechtshandeling die voor overdracht van een goed is vereist en verschilt naargelang de aard van het goed dat wordt overgedragen. Bijv. notarieel transport van een onroerend goed.


onderdeel goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht

89 Boek 3 BW.

84 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met:      
Dutch juridische merites

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - de ~ van een zaak: hoe een zaak juridisch in elkaar steekt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.Deel deze pagina met:      
Dutch juridische naam

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (handelsnaamrecht) - officiële naam van het bedrijf, zoals bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.


Artikel 186 Boek 2 BW:

1. Uit alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames, moeten de volledige naam van de vennootschap en haar woonplaats duidelijk blijken.
2. Indien melding wordt gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, moet daarbij in elk geval worden vermeld welk bedrag is geplaatst, en hoeveel van het geplaatste bedrag is gestort.

Deel deze pagina met:      
...